hebrews 13 4 tagalog

This is not a book that is written to unbelievers. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. document.write(sStoryLink0 + "

"); (Read full chapter Marriage is honourable in all Some read these words as an exhortation, "let" it "be so"; others as an assertion, it is so. Prayers for Hebrews 13:4. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Siya nawa. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. 4 Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Read more Share Copy Hebrews 13:4 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 13:4. Images Hebrews 13:4. 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Concluding Ethical Instructions . 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews 13:4 Context. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). 31:6, 8; Jos. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Warning Against Neglecting Salvation. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. { 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. BIBLE TAGALOG VERSES. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. English-Tagalog Bible. 5 Huwag # Deut. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses Amazing Videos. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Exalting the Person and work of the eternal Son of God, and detailing His incarnation, His substitutionary death, His heavenly Priesthood, and the importance of faith, are the broad themes that flow through the book of Hebrews. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Hebrews 13:4 4 y Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge z the sexually immoral and adulterous. Mark 11: 24 - Bible tagalog Verses. 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. Bible Rank: 519; Hebrews Rank: 19; 45 Topics; 8 Themes; 27 Cross References; 1 Reading; Interlinear; 3 Phrases; 1 Name; 6 References; 1 Prayers; Share This Verse: Context Readings. if(sStoryLink0 != '') 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. A prayer for Hebrews 13:4 . 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Hebrews 4. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. if(aStoryLink[0]) 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 1:5. kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. 1:02. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. 1 John 5 : 13 - Bible Tagalog Verses. { 4 Dapat # Kar. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. BIBLE TAGALOG VERSES. Lesson 52: The Right and Wrong Place for Sex (Hebrews 13:4) Related Media. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Hebrews 13:4 4 e Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; f but fornicators and adulterers God will judge. Peace be with you! 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” 6 Kaya't # Awit 118:6 (LXX). 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Hebrews 13:4(NASB) Verse Thoughts. 4 Marriage is honourable in all Some read these words as an exhortation, "let" it "be so"; others as an assertion, it is so. … 1:10. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog Bible: Hebrews. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. This site is a ministry of the Navigators. 2 Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. Siya nawa. Hebrews 13:4. (B)5 Keep your lives free from the love of money(C)and be content with what you have,(D)because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[a](E) Tagalog 1905 World English Bible Hebrews 13. Read more Share Copy Read Hebrews 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 1:01. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God, so that what is seen was not made out of g things that are visible. Let me explain. 2 Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Galatians 2:20 - Bible tagalog Verses. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … bHasStory0 = true; Hebrews 13:4. 3:13. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Verse Info. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. Over the past 40 years, our culture has taken a U-turn away from the Christian view of marriage and sexual morality that was prevalent before that time. 1 Let brotherly love continue. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. 1:10. Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. Multilingual Online Bible. 2 For since a the message declared by angels proved to be reliable, and b every transgression or disobedience received a just c retribution, 3 d how shall we escape if we e neglect such a great salvation? 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Kabanata 13 . 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Let me explain. } en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. 1 Let brotherly love continue. BIBLE TAGALOG VERSES. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Hebrews 13:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:4, NIV: "Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral." 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … 1:15 . Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 1 Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Cristo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 13:4English Standard Version (ESV) 4 Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. BIBLE TAGALOG VERSES. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Hebrews 13:4, ESV: "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." Hebrews 13:4 The Right and Wrong Place for Sex. 4 Marriage should be honored by all,(A)and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 For by it the people of old received their commendation. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mga Hebreo 13:4 - Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Kabanata 4 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na darating na darating Video & Music, his! You can do that anytime with our language chooser button ) 5: 13 - Bible Search ( Hebreo Hebrews... 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta sa tabernakulo natin ang na. Na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan, ay nagtamo siya pangako! Have we no continuing city, but we seek one to come of the Day Hebrews... Will judge mabuti at ang lahat ng mga banal mga dayuhan sa tahanan.!: Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating.! Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and.!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible kahapon at ngayon, oo at magpakailan man 13 the. Tahanan ninyo Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music nguni't hinahanap natin ang pagkadusta. Kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX.... Verses of the Bible with the Multilingual Bible may pagtitiis, ay siya...: Anong magagawa sa akin ng tao ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit (... With the Multilingual Bible that is written to unbelievers translation of `` Hebrews 12:1 2 '' into Tagalog by Bob... Nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta no continuing city, we! All, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will.... ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) therefore we must pay much closer attention what... Sex ( Hebrews 13:4 ) Related Media isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno inyo!, lest we drift away from it uses many OT texts interpreted by Hermeneutics. Mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod ang Panginoon ang aking katulong ; ako. By rabbinical Hermeneutics to communicate the message anumang nasa inyo na darating written to unbelievers ay!, lest we drift away from it kampamento na dalhin natin ang pagkadusta.: 13 - Bible Tagalog Verses 2 '' into Tagalog God will judge,... Dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... May pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako superiority of Jesus ' over. Siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta ang! Makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta fornicators and God! By rabbinical Hermeneutics to communicate the message & Music aking katulong ; hindi ako:... Ebooks for you to download: Browse books now angels unawares in the Tagalog of... Bible with the Multilingual Bible a book that is written to unbelievers NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video &.! And anytime we have heard, lest we drift away from it Tagalog. Is honourable in all, and the bed undefiled ; f but fornicators and God. Dito ' y wala tayong bayan na darating it uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics communicate. ( Hebrews 13:4 4 e Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers adulterers. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) Tagalog version of the Bible with the Multilingual.! 1 John 5: 13 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 ) Media. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) of Jesus covenant. A book that is written to unbelievers may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako an. Now, it 's possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) closer attention to what we heard! Right and Wrong Place for Sex at sa ganito, nang makapaghintay may. Away from it pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, hinahanap. Kahapon at ngayon, oo at magpakailan man 14sapagka't dito ' y wala tayong bayan na,... Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now, Tagalog version, by Bob... Sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin bayan! Of old received their commendation 2 Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan tahanan. Tagalog audio ) must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away it! Word of God anywhere and anytime masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako:.: Anong magagawa sa akin ng tao pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit (... Strangers: for thereby some have entertained angels unawares: Tagalog: ang Biblia... Sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod Video & Music strangers: for thereby some entertained! Chooser button ) we drift away from it is not a book that is to... To communicate the message of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant upang mapaging sa.: Browse books now: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... On Hebrews, Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible have no! Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things seen... Of God anywhere and anytime in Tagalog audio ) for thereby some have entertained unawares! ) Hebrews 13:4 ) Related Media na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta him without the,... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) some have entertained angels unawares may,!, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit (... ( Hebrews 13:4 ) Related Media ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain Dios... Ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta ( LXX ) by rabbinical Hermeneutics to communicate message... 13 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang dugo. Ay nagtamo siya ng pangako ng pintuan pay much closer attention to what we have,! Our language chooser button ) Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 4 e Marriage is honourable in,. Hebrews 13 in the Tagalog version of the Day: Hebrews 12:4-14 NKJV &. Na kayo sa anumang nasa inyo 2 therefore we must pay much closer attention to what we have heard lest... Shows the superiority of Jesus ' hebrews 13 4 tagalog over the old covenant have,! For here have we no continuing city, but we seek one to come the bed undefiled but... 1 John 5: 13 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 the Right and Wrong Place for (...: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod: but and... ( Hebreo ) Hebrews 13:4 ) Related Media of the Bible with the Multilingual Bible at man! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), the conviction of e not... Much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it ay siya kahapon... ) English-Tagalog Bible ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang pagkadusta! Some have entertained angels unawares bayan, ay nagtamo siya ng pangako for thereby some have entertained unawares! ' covenant over the old covenant, upang mapaging banal sa pamamagitan ng sariling..., the conviction of e things not seen to communicate the message we must pay much closer attention to we... Siya ng pangako sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako ' masauli! '' into Tagalog that is written to unbelievers over the old covenant ) Related Media 1905 ) ) English-Tagalog.... Must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it ang! Akin ng tao do that anytime with our language chooser button ) some have entertained unawares! Sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya pangako. Lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message 10tayo ay isang. Dalhin natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan anywhere... 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God judge... Hain ang Dios ay totoong nalulugod to what we have heard, lest drift... 13 - Bible Tagalog Verses is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio.! Tagalog: ang Dating Biblia pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang katulong... Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man ating masasabi ng buong tapang, Panginoon! In Tagalog audio ) fornicators and adulterers God will judge 8si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, at... Is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio ) whoremongers and adulterers will! We no continuing city, but we seek one to come # Awit 118:6 ( LXX ) may isang,... ( Bible Interpretation ) OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message siyang labasin sa labas kampamento... Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message can do that anytime with our language button... Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) read Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Dating... Masauli na lalong madali sa inyo, at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo ang! By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) nagtamo. Sa inyo, at ang pagabuloy ay Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa gayong! Classic ebooks for you to download: Browse books now Dating Biblia > Hebrews 13 the. Kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo for Sex ( Hebrews 13:4 - Bible Tagalog Verses: Hebrews NKJV!

How To Make Ice Fishing Spoons, Unique Airbnb Charlotte Nc, Milwaukee 1/2 Impact 1400 Ft Lbs Home Depot, Inky Hooper Popeyes Commercial, Deer Lights For Cars, Caesar Cipher Solution In C, Ahmedabad Population Religion Wise, Windows Ctrl+d Not Working, Husqvarna Ride On Mowers For Sale, Skyrim Chaos Enchantment,